DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym.

 • Data publikacji strony internetowej bip : 2017-10-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis zawiera zdjęcia bez tekstu alternatywnego. Obecnie prowadzone są prace mające na celu uzupełnienie tych braków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie posiada skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie

Strony internetowe w ramach serwisu goksirsmetowo.pl posiadają dla użytkowników takie ułatwienia jak:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • wyświetlenie strony w skali szarości
 • podkreślenie wszystkich odnośników
 • zmiana kroju czcionki na uproszczony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Lewandowska.
 • E-mail: kultura@goksirsmetowo.pl
 • Telefon: 58-561-90-97

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do biura GOKSiR prowadzi jedno wejście po schodach, brak podjazdu dla wózków. W biurze nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma platformy przy schodowej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy) i SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych) można wnieść:

 • pisemnie za pośrednictwem poczty – na adres: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 7, 83-230 Smętowo Graniczne,
 • osobiście – w biurze GOKSiR przy ul. Sportowej 7, 83-230 Smętowo Graniczne,
 • za pomocą faksu – na numer: 585619097,
 • za pomocą poczty elektronicznej – na adres: kultura@goksirsmetowo.pl.